تعمیرات تخصصی پمپ

تعمیرات تخصصی پمپ های لوارا

  • پمپ های SV
  • لجنکش های Dl
  • لجنکش های DOMO
  • کفکش های DOC
  • شناور های تمام استیل
  • پمپ های مواد غذایی و اسیدی
  • پمپ های SCUBA

تماس بگیرید:

۳۳۹۴۳۴۷۴ – ۰۲۱

۳۳۹۲۶۸۲۲ – ۰۲۱

۶۸۵۸۱۵۲  ۰۹۹۱

۰۴۲۸۰۲۳  ۰۹۱۹ (تلگرام / واتساپ)


تعمیرات تخصصی پمپ

تعمیرات تخصصی پمپ های گراندفوس

تماس بگیرید:

۳۳۹۴۳۴۷۴ – ۰۲۱

۳۳۹۲۶۸۲۲ – ۰۲۱

۶۸۵۸۱۵۲  ۰۹۹۱

۰۴۲۸۰۲۳  ۰۹۱۹ (تلگرام / واتساپ)


تعمیرات تخصصی پمپ

تعمیرات تخصصی پمپ های پنتاکس

تماس بگیرید:

۳۳۹۴۳۴۷۴ – ۰۲۱

۳۳۹۲۶۸۲۲ – ۰۲۱

۶۸۵۸۱۵۲  ۰۹۹۱

۰۴۲۸۰۲۳  ۰۹۱۹ (تلگرام / واتساپ)


تعمیرات تخصصی انواع پمپ

سیم پیچی پمپ آب خانگی

سیم پیچی الکتروموتور صنعتی

سیم پیچی شناور

سیم پیچی لجن کش

سیم پیچی کفکش