ست کنترل پنتاکس مناسب چه ارتفاعی است؟

ست کنترل محدویت ارتفاع دارد و تا ارتفاع ۲۵ متر به خوبی کار می‌کند، به عبارت دیگر برای ساختمان های یک تا سه طبقه مناسب است.