آیا ست کنترل پنتاکس گارانتی دارد؟

خیر چون قطعات الکترونیکی شامل گارانتی نمی‌شوند.