آیا برای نصب ست کنترل نیاز به متخصص است؟

در برخی موارد می‌توان با استفاده از کاتالوگ موجود در جعبه، ست کنترل را به راحتی نصب کرد ولی گاهی به دلیل قرار گرفتن پمپ آب در مکان نامناسب نیاز به متخصص و لوله‌کش است.